top
关闭

开发者登录

公共返回码说明返回码描述
000000成功
100000未知错误
100001系统忙
100002操作超时
100003网络异常
100004数据库操作异常
100005相关配置项不存在
100006非法的IP地址
100007IP地址不匹配
100008未授权的接口调用
100009业务请求已超过SLA请求速率上限
100010设备的业务请求已超SLA请求速率上限
100011路由异常
200001必选参数为空
200002参数格式错误
200003参数长度超出范围
200004所有输入参数都为空
200005消息版本号非法
200006平台编码不存在
200007时间戳非法
200008消息名称错误
200009消息解析失败
200010区域编码非法